background

Algemene voorwaarden B2B

Algemene voorwaarden B2B

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De website www.emino.be/opleidingen/ wordt uitgebaat door de VZW emino, met zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 50, ingeschreven inhet rechtspersonenregister onder het nummer 0682.510.212 (hierna “emino”).

Onderhavige algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling door de Klant. Onder “de Klant” wordt verstaan “een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de emino”.

Het plaatsen van een bestelling via de website van emino geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden dewelke zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door emino schriftelijk zijn aanvaard.

Emino kan op elk ogenblik de voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat de Klant de voorwaarden heeft aanvaard.

Indien één van deze bepalingen om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds exclusief btw en exclusief alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, zullen deze ten laste zijn van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden emino niet. Emino is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Emino is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door emino. Emino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De bestelprocedure in de webshop van emino verloopt als volgt:

  • De Klant kiest de gewenste artikelen uit en via de knop “toevoegen” worden deze in een elektronische winkelmand verzameld. Vanuit het winkelmandje kan er worden afgerekend via de knop “verder met bestellen”.
  • Vervolgens wordt de Klant gevraagd zijn contactgegevens in te vullen, de gegevens worden louter verzameld om de bestelling te kunnen versturen.
  • De gewenste artikelen worden via thuislevering door Bpost of een ander postbedrijf aan de Klant bezorgd. Hiervoor wordt een leveringskost aangerekend.
  • Vervolgens zal de Klant gevraagd worden om de voorwaarden te aanvaarden. Door het aanklikken van de knop “bestellen” wordt de bestelling voltooid. Zolang deze knop niet werd aangeklikt heeft de Klant de mogelijkheid om de bestelling en de ingevoerde gegevens te wijzigen.

Eens de bestelling is voltooid ontvangt de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling en een verzoek tot betaling via overschrijving.

Artikel 4 – Levering

Emino streeft er steeds naar haar bestellingen op de gevraagde leverdatum te leveren. Emino kan evenwel in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zouvoortvloeien. De vertraging in leveringstermijn geeft de Koper echter geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan emino kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5 – Zichtbare gebreken en niet-conformiteit

Emino staat ervoor in dat de producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en aan de op datum van bestellingbestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Emino is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 8 kalenderdagen na levering aan emino per aangetekend schrijven te worden gemeld, zoniet wordt zij geacht aanvaard te zijn. Terugzending van deze producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 6 – Verborgen gebreken

De aansprakelijkheid van emino voor eventuele verborgen gebreken in de door emino geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 3 maanden na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk door de Koper aan de Verkoper te worden gemeld per aangetekend schrijven. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper niet op.

Artikel 7 – Privacy

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring(https://www.emino.be/legal-documents/algemeen-privacybeleid/) van emino.

Artikel 8 – Overmacht

Emino is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd (niet-exhaustief): staking, brand, epidemie, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica, internet of telecommunicatiestoringen en beslissingen of interventies van overheidswege.

Indien emino zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van emino opgeschort.

Artikel 9 - Garantie - Aansprakelijkheid

Emino is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de Klant of van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.

Behoudens in het geval van bedrog of opzettelijke fout van emino en/of haar aangestelden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van emino jegens de Klant te allen tijde beperkt tot de gefactureerde waarde van het desbetreffende gebrekkig goed, exclusief btw.

Artikel 10 – Klachten

Eventuele problemen of klachten kunnen gemeld worden per aangetekend schrijven aan emino.

Klachten dienen steeds gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na levering of na factuurdatum ingeval van klachten omtrent de factuur.

Artikel 11 – Diverse bepalingen

Het nalaten op gelijk welk moment door emino om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen tussen partijen inzake hun overeenkomst worden zoveel als mogelijk minnelijk geregeld. Bij gebrek aan minnelijke regeling is uitsluitend de rechtbank van de zetel van emino bevoegd.

×