background

Algemene voorwaarden B2B – (Online) opleidingen

Algemene voorwaarden B2B – (Online) opleidingen

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op offertes, bestellingen en overeenkomsten van de VZW emino, met zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0682.510.212 (hierna “emino”), waarbij emino zich verbindt t.o.v. de Klant.

Onder “de Klant” wordt verstaan “een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met emino”.

Door akkoord te gaan met een offerte, door het plaatsen van een bestelling of het afsluiten een overeenkomst met emino aanvaardt de Klant deze voorwaarden. De aanvaarding van de voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door emino schriftelijk zijn aanvaard.

Emino kan op elk ogenblik de voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat de Klant de voorwaarden heeft aanvaard.

Indien één van deze bepalingen om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Aanbod

De prestaties van emino bestaan uit het organiseren van opleidingen, met name (online) opleidingen, workshops, coachings en consultancy, live webinars en opnames van onlineopleidingen (hierna “Opleiding(en)”)

Artikel 3 – Inschrijving en organisatie

Een inschrijving voor een Opleiding door de Klant kan via de website (www.emino-academie/opleidingen), per mail, telefonisch of schriftelijk.

De overeenkomst tussen emino en de Klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de Klant door emino.

Alle offertes van emino voor de Opleidingen zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig voor 1 maand vanaf de verzendingsdatum.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

Emino zal zich naar beste kunnen inspannen de Opleidingen met zorg uit te voeren. Emino bepaalt zelf de inhoud en diepgang van de opleidingen, tenzij de partijen schriftelijk anders hebben overeengekomen. Op emino rust dienaangaande enkel een middelenverbintenis en in geen geval een resultaatsverbintenis, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen.

Emino is niet verplicht aanwijzingen van de Klant op te volgen die de inhoud of de omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, dan zullen deze werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van emino.

Emino neemt passende technische en organisatorische maatregelen met het oog op de beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

Op de website van emino worden de technische vereisten voor het volgen van de Opleiding weergegeven, emino draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de technische specificaties voor het volgen van de Opleidingen.

Emino kan te allen tijde de locatie van de opleiding wijzigen of beslissen om de Opleiding online te geven.

Artikel 5 – Prijs

Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zal emino de bestelde Opleidingen uitvoeren tegen de forfaitaire prijs die in de offerte tussen emino en de Klant werd overeengekomen.

De op de offertes en facturen genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6 – Betalingstermijn

De Klant ontvangt de factuur na uitvoering van de Opleiding(en) door emino. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant de prijs te betalen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum op het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Niet betaling op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag maakt elke vordering, zelfs de niet vervallen, opeisbaar van rechtswege zonder verdere ingebrekestelling. Indien nog verdere diensten zouden moeten geschieden heeft emino bovendien het recht deze overeenkomst voor wat het nog niet uitgevoerde deel betreft, te ontbinden, onverminderd haar recht op integrale schadeloosstelling.

Artikel 7 - Annulering

Emino kan de Opleiding(en) annuleren wegens ziekte van de lesgever. In geval van annulering wegens ziekte voorziet zij in eerste instantie in een vervangende lesgever of een vervangende Opleiding op een later tijdstip, indien dit echter niet mogelijk blijkt, voorziet zij in een terugbetaling.

Opleiding(en) kunnen door de Klant geannuleerd worden. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering meer dan 5 dagen vooraf bedraagt de vergoeding 15% van de bestelde Opleiding
  • Bij annulering minder dan 5 dagen vooraf, bedraagt de vergoeding 30% van de bestelde Opleiding
  • Bij annulering minder of gelijk aan 24u vooraf, bedraagt de vergoeding 100% van de bestelde

Artikel 8 – Privacy

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring(https://www.emino.be/legal-documents/algemeen-privacybeleid/) van emino.

Artikel 9 – Overmacht

Emino is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd (niet-exhaustief): staking, brand, epidemie, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica, internet of telecommunicatiestoringen en beslissingen of interventies van overheidswege.

Indien emino zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van emino opgeschort.

Artikel 10 - Garantie - Aansprakelijkheid

Emino is enkel aansprakelijk in het geval van een uitsluitend aan haar toerekenbare fout en die in geen geval door de Klant kon worden voorkomen.

Behoudens in het geval van bedrog of opzettelijke fout van emino en/of haar aangestelden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van emino jegens de Klant te allen tijde beperkt tot de waarde van de aanvaarde offerte, exclusief btw, ook in het geval van een zware fout.

Artikel 11 – Klachten

Eventuele problemen of klachten kunnen gemeld worden per aangetekend schrijven aan emino.

Klachten dienen steeds gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na levering of na factuurdatum ingeval van klachten omtrent de factuur. Bij deze kennisgeving moet de Klant een duidelijke omschrijving geven van de oorzaak, de omvang en de eventuele schade.

Artikel 12 – Diverse bepalingen

Het nalaten op gelijk welk moment door emino om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen tussen partijen inzake hun overeenkomst worden zoveel als mogelijk minnelijk geregeld. Bij gebrek aan minnelijke regeling is uitsluitend de rechtbank van de zetel van emino bevoegd.

×